Skip to main content
WARUNKI GWARANCJI
1. Firma „Stolarnia Szulc” Wojciech Szulc zwana dalej Zleceniobiorcą/wykonawcą udziela gwarancji na swoje wyroby w okresie liczonym od daty wydania, dostawy lub ukończenia montażu o ile został on zlecony Wykonawcy przez Zamawiającego.
2. Producent daję gwarancję na brak wad fizycznych oferowanych przez siebie wyrobów.
3. Gwarancja na domki narzędziowe, letniskowe, garaże, zadaszenia i inne wyroby z drewna wykonane przez producenta wynosi 24 miesiące.
4. Zgłoszenia reklamacji można dokonać listownie na adres firmy ul. Odolanowska 3, 63-430 Uciechów. W korespondencji należy podać dokładne, czytelne dane osobowe i adresowe oraz precyzyjny opis usterki.
5. Gwarant zobowiązuje się usunięcia wad wyrobu poprzez naprawę wyrobu lub wymianę wyrobu na wolną od wad. Gwarancją objęte są wady powstałe z przyczyn tkwiącym w sprzedanym wyrobie.
6. Po dokonaniu odbioru, Zamawiający nie może skorzystać z reklamacji drzwi i okien pod względem regulacji czy uszkodzeń mechanicznych.
7. Jeżeli Zamawiający zgadza się na montaż domku na nieprawidłowo przygotowanym podłożu podpisując oświadczenie powoduje to utratę gwarancji producenta.
8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za późniejszą ingerencje w drewno. Zamawiający odpowiada za uszkodzenia i nie jest to objęte gwarancją.
9. Zamawiający, który nie zamówił pokrycia dachowego, ma świadomość, że nie pokrywając przedmiotu umowy naraża jego całą konstrukcję i w pełni za to odpowiada. Zamawiający nie może wówczas reklamować tak zmontowanej konstrukcji, a brak pokrycia dachowego wiąże się z utratą gwarancji.
10. Brak impregnacji wykonanej przez producenta skutkuje utratą gwarancji na wszystkie drewniane elementy domku.
11. Zamawiający dokonując odbioru domku traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku stwierdzenia:
a) jakiejkolwiek modyfikacji produktu,
b) ingerencji w konstrukcje produktu (szlifowanie, polewanie wodą itp.),
c) niewłaściwego i wadliwego użytkowania,
d) wystąpienia naturalnych wad i defektów wynikających z naturalnych cech drewna.
12. Na powłoki ochronne, lakiernicze i inne produkty, którymi wymalowane drewno (jeżeli były wykonane) udziela się gwarancji producenta produktu tylko wtedy, gdy będą przestrzegane zalecania określone przez tego producenta.
13. Rozpatrzenie reklamacji i usunięcie wad wyrobu nastąpi nie później niż w okresie 21 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji. Usunięcie wad wyrobu bądź jego wymiana następuje nie później niż w ciągu 7 dni od końca okresu na rozpatrzenie reklamacji.
14. Producent zaleca obowiązkowe malowanie produktu w ciągu miesiąca od zamontowania.
15. Wykonawca i producent nie ponoszą odpowiedzialności za wady spowodowane niewłaściwym transportem (za wyjątkiem transportu pojazdami wykonawcy i producenta) niewłaściwym magazynowaniem lub niezastosowaniem się do zaleceń w zakresie konserwacji i montażu wyrobu.
16. Wykonawca i producent nie ponoszą odpowiedzialności za wady będące wynikiem niewłaściwego użytkowania i użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem wyrobu.
17. Zmiany wyrobu, które są spowodowane jego użytkowaniem nie stanowią podstaw do reklamacji.
18. Gwarancji nie podlegają: regulacja drzwi i okien, uszkodzenia produktu wynikające z zaniedbań Zamawiającego i nieprawidłowej eksploatacji.
19. Gwarancja udzielona jest przez producenta poszczególnych elementów przedmiotu umowy. Czas trwania oraz zasady reklamacji określa producent.
20. Nie uznaje się za wady zdrowych sęków oraz naturalnych pęknięć drewna, które wywoływane są wpływem zmiennych warunków atmosferycznych i które są naturalnymi właściwościami fizycznymi drewna. Powstałe pęknięcia nie mają wpływu na trwałość i walory użytkowe wyrobu.
21. Wyrób wykonany jest z naturalnego drewna świerkowego. W związku z tym gwarancja nie obejmuje:
a) właściwości drewna jako materiału naturalnego,
b) drewnianych elementów już pomalowanych (przetworzonych – przy pomocy środka do impregnacji drewna).
c) uszkodzeń powstałych przy przeróbkach wykonanych we własnym zakresie przez Zamawiającego, uszkodzeń powstałych w wyniku niezgodnych z zalecanymi przez producenta zasadami użytkowania, konserwacji i przechowywania,
d) wad i uszkodzeń (z którymi Zamawiający zapoznał się przy odbiorze produktu) z powodu których obniżono cenę,
e) różnej intensywności wybarwienia oraz zmian koloru na powierzchni elementów poddanych impregnacji (jeżeli była wykonana), które występują z uwagi na naturalne cechy struktury drewna lub spowodowane są działaniem warunków atmosferycznych,
f) drewnianych elementów zawierających sęki mogące wypaść które nie stwarzają zagrożenia dla stabilności domku.
g) różnic odcieni drewna spowodowanych różnicami struktury drewna, które nie wpływają na trwałość drewna.
h) drewnianych elementów zawierających pęknięcia/ szpary (spowodowane wyschnięciem), które nie przechodzą na wylot i nie wpływają na strukturę domku.
i) skręconych (odkształconych) drewnianych elementów, które mogą jednak zostać zamontowane.
j) desek które mogą mieć na swojej powierzchni nie strugane obszary, różnice w kolorze i ubytki.
k) reklamacji wynikających z wprowadzenia zmian w domku z własnej inicjatywy.
l) uszkodzeń wynikających ze zdarzeń losowych lub innych okoliczności niezależnych od producenta,
m) uszkodzeń powstałych w wyniku niezgodnych z zalecanymi przez producenta zasadami użytkowania, konserwacji i przechowywania,
n) uszkodzeń powstałych w wyniku naturalnego zużycia,
o) zmiany tonacji wybarwienia powłoki lakierniczej, związanej z narażeniem jej na długotrwałe działanie promieni słonecznych, dymu tytoniowego lub podobnych,
p) zmian w stopniu połysku i odcieniach kolorów wskutek oddziaływania warunków atmosferycznych na elementy poddane malowaniu powierzchniowo-dekoracyjnemu,
q) szorstkich powierzchni w okolicach sęków mimo dokładnej obróbki drewna oraz w przypadku obróbki drewna w ruchu przeciwnym niż kierunek przebiegu włókien drzewnych,
r) uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, nieuzasadnionego użycia, zaniedbania, przeróbki, niewłaściwej obsługi, niewłaściwego zainstalowania, działania siły wyższej lub innej przyczyny nie wynikającej z wad materiałowych lub wykonawczych,
s) korozji elementów złącznych, sprzętu lub jakiegokolwiek innego materiału (innych materiałów) lub jakiekolwiek uszkodzenia wynikające z takiego zdarzenia,
t) szarzenia produktów, które wynika z naturalnego starzenia się drewna,
u) defektów powstałych w wyniku błędnego składowania produktów, które są niezgodne z zaleceniami producenta,
v) naturalnych cech drewna takich jak: rysunek drewna, kora, otwory po insektach, wycieki żywiczne, wykwity solne i przebarwienia od impregnatu, przebarwienia, odkształcenia i pęknięcia związane ze zmianą wilgotności, obecność rdzenia drzewnego w elementach, sęki,
w) zadziorów drzewnych pojawiających się w wyniku użytkowania na krawędziach produktów,
x) odkształceń drewna związanych ze zmianami wilgotności i warunków atmosferycznych nie wpływających na właściwości użytkowe.
22. Kupujący zgłaszając reklamację akceptuje wszystkie powyższe warunki udzielonej gwarancji firmy „Stolarnia Szulc” Wojciech Szulc.